Præmier og præstationer: skolelederes meningsskabelse

Læs mere om skolepuljen til løft af svage elever. Ny artikel udgivet i Samfundslederskab i Skandinavien, 2/12 2021.
Præmier og præstationer: skolelederes meningsskabelse

Læs mere om skolepuljen til løft af svage elever, der blev introduceret i 2017. Ny artikel udgivet i Samfundslederskab i Skandinavien (årgang 36, nummer 6, 2021, s. 287-323). Sammen med Karina Skovvang Christensen Morten Lund Poulsen og Anne Kirstine Svanholt har jeg udgivet artiklen Præmier og præstationer: skolelederes meningsskabelse i tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien (årgang 36, nummer 6, 2021, s. 287-323). 

Med henblik på at reducere andelen af lavt præsterende elever ved afgangseksamenerne i folkeskolen vedtog Folketinget i 2016 den såkaldte skolepulje. Formålet var at give udvalgte skoler et økonomisk incitament til at reducere andelen af lavtpræsterende elever. Denne artikel fokuserer på, hvordan skoleledere opfattede skolepuljen og de initiativer, der blev taget som følge heraf. Vi fokuserer især på, om der forekom negative tilbageløbseffekter (washback), dvs. uønskede påvirkninger af undervisning eller elever. 

Artiklen er baseret på semistrukturerede interviews gennemført med skoleledere. I analysen anvendes meningsskabelse (sensemaking) som en teoretisk linse til at undersøge, hvordan ledere skaber nye meninger, når nye initiativer igangsættes som konsekvens af skolepuljen. Resultaterne indikerer, at puljens resultatbaserede finansiering påvirkede undervisningspraksis på samme måde som tilbageløbseffekterne fra standardiserede elevtests. Dog blev skolepuljen og dens virkninger generelt oplevet som positive. Undersøgelsen viser desuden, at skoleledere spiller en vigtig rolle for, hvordan skoler reagerer på resultatbaseret finansiering.