Investor relations og børsprospekter

Virksomheders offentliggørelse af information, rapportering og kommunikation har siden midten af 1990'erne fået øget fokus. Det er sket i takt med at virksomhedernes omgivelser har ændret karakter. Øget globalisering, stigende integrering af kapitalmarkeder, øget mobilitet af såvel kapital som fysiske ressourcer, øget konkurrence, nye dominerende brancher, teknologisk udvikling samt udvikling inden for IT og Internet har været nøgleord.

Udviklingen har betydet nye og anderledes krav til virksomheders eksterne kommunikation, og det er væsentligt at virksomheder håndterer deres kommunikation til kapitalmarkedet på en systematisk og velovervejet måde.

I perioden 1998 til 2004 havde videnregnskaber stort fokus i Danmark, og jeg var i forlængelse heraf optaget af, hvordan kapitalmarkedet kunne anvende de nye rapporteringsformer. I den forbindelse studerede vi også børsprospekters informationsindhold.

Investor relations

Investor Relations (ofte forkortet til IR) har at gøre med pleje af relationerne til virksomhedens investorer og disses rådgivere. Formålet er, at hjælpe kapitalmarkedet med at forstå værdiskabelsespotentialet i den pågældende virksomhed. En virksomhedens kommunikation til aktiemarkedet kan have en væsentlig effekt på dens aktiekurs, således at formen, indholdet og timingen af kommunikationen nogle gange kan være mere kurspåvirkende end det materielle indhold i det budskab, der kommunikeres.

Det er også ofte tilfældet at en velfungerende kommunikation kan være med til at skabe en højere aktiekurs, idet IR har betydning for virksomhedens omdømme og dermed værdi på det finansielle marked. Effekten af den velfungerende IR vil altså i praksis kunne ses af, i hvor høj grad aktiekursen er påvirket af de generelle tendenser i aktiemarkedet i forhold til sammenlignelige virksomheder.

Se yderligere information i disse publikationer:

Nielsen, Christian & Per Nikolaj Bukh. 2011.  What constitutes a business model: The perception of financial analysts. International Journal of Learning and Intellectual Capital 8(3):256-271.

Bukh, Per Nikolaj & Christian Nielsen. 2011 The Supply of and Demand for Strategic Information: A Case Study of a large Medical Device Company. Journal of Human Resource Costing and Accounting 15(1):50-7

Bukh, Per Nikolaj & Christian Nielsen. 2010. Understanding the health care business model:The financial analysts' point of view. Journal of Health Care Finance 37(2):8-26.

Nielsen Christian & Per Nikolaj Bukh. 2010. Hvad drejer Investor Relations sig om? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj; Peter Gormsen, & Jan Mouritsen. 2000. Investor relations: På vej mod en offensiv informationsstrategi. Finans/Invest. Vol 6, september, side 4-9.

Bukh, Per Nikolaj, Peter Gormsen & Jan Mouritsen. 2000. Investor relations: Økonomistyringens nye arbejdsfelt. Økonomistyring & Informatik 16(1):75-79.

Børsprospekters informationsindhold

Disclosure, dvs. offentliggørelse af information, i finansielle rapporter har været genstand for megen forskning, mens kun ganske få har analyseret informationsindholdet i børsprospekter. Det har været fremhævet, at børsprospektet kan ses som et forbillede for den traditionelle årsrapport, idet prospekter typisk indeholder mere information om ledelsens kvalitet, risiko og forventninger til fremtiden.

Generelt kan en børsintroduktion karakteriseres som en af de mest signifikante transaktioner, et selskab kan udføre. Det er den begivenhed, der transformerer et privat selskab til en offentligt handlet organisation. En del af den proces flytter selskabet fra en privat tilstand, hvor der kun eksisterer et lille behov eller ansvar for formidling af information udenfor virksomhedens grænser, til en offentlig tilstand, hvor virksomheden er ansvarlig og nærmest forpligtet til løbende at rapportere virksomhedens præstationer til de tusindvis af nuværende og potentielle investorer.

Endnu vigtigere er dog, at virksomheden bevæger sig fra en tilstand, hvor virksomhedens værdi stort set er uafhængig af ekstern rapportering til en ny tilstand, hvor virksomhedens værdi og dens rapportering er uløseligt integrerede og forbundne. 

Ikke-finansiel information kan være med til at forklare den, for især videnintensive virksomheder, store forskel mellem markedsværdi og virksomhedens indre værdi, reducere risikopræmien og som følge deraf sikre en mere præcis værdiansættelse. Som metode til at vurdere informationsindholdet i børsprospekter har et såkaldt disclosure index været anvendt.

Vi anvendte et såkaldt disclosure indeks med 78 items fordelt på 6 forskellige kategorier (Employees, Customers, IT, Processes, R&D, and Strategy Statements). Listen blev blevet udarbejdet med udgangspunkt i den relevante disclosure- og videnregnskabslitteratur. Informationskrav fra lovgivning, myndigheder mv. indgår ikke, således at disclosure indekset udelukkende indeholder frivillig information.

Udvalgte publikationer om børsprospekter:

White, Gregory; Alina Lee; Yuni Yuningsih, Christian Nielsen & Per Nikolaj Bukh. 2010. The nature and extend of voluntary intellectual capital disclosure by Australian and UK biotechnology companiesJournal of Intellectual Capital 10(4):519-536.

Bukh, Per Nikolaj, Jan Mouritsen, Christian Nielsen & Peter Gormsen. 2006. Intellectual capital reports on their way to the stock exchange? A comparison of IPO prospectures and new reporting forms: Analyzing new reporting forms. Journal of Intellectual Capital. 17(2):221-240 

Bukh, Per Nikolaj, Christian Nielsen, Jan Mouritsen & Peter Gormsen. 2006. Disclosure of Information on Intellectual Capital indicators in Danish IPO ProspectusesAccounting, Auditing & Accountability Journal 18(6):713-732.

Bukh, Per Nikolaj, Peter Gormsen & Jan Mouritsen. 2001. Investor Relations: Fra årsregnskab til strategisk kommunikation. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt (ed.). København: Børsens Forlag.

Bukh, Per Nikolaj, Peter Gormsen & Jan Mouritsen. 2001. Børsprospekters indhold af information om videnRevision & Regnskabsvæsen, 2001/1:34-40.

Bukh, Per Nikolaj; Peter Gormsen, & Jan Mouritsen. 2000. Når viden introduceres på Børsen: Om relevansen af et videnregnskabSamfundsøkonomen. 6/2000:27-35.