Effektiv opgaveløsning med de rette kompetencer til de rette opgaver

I artiklen vises, hvordan forskellige opgaveløsningers omkostningseffektvitet kan analyseres med udgangspunkt i det velkendte LEON-princip (Laveste Effektive Omkostningsniveau). Artiklen er bragt i Økonomi & Politik, årgang 96, nr. 1 (april 2023).
Effektiv opgaveløsning med de rette kompetencer til de rette opgaver

Hvis vi skal løse manglen på arbejdskraft – og sætte frontmedarbejderne fri til at løse de opgaver de egentlig er ansat til, skal velfærdssamfundets opgaveløsning nytænkes. Valgkampen og det nye regeringsgrundlag har fokus på at nedbringe unødvendig administration – men hvad er unødvendigt? Og hvad skaber værdi? 

Der er allerede masser af initiativer undervejs. Dommerforeningens arbejdsgruppen om dommernes arbejdsvilkår konkluderede i en rapport, at det er ”absolut nødvendigt, at der ansættes flere kontorfunktionærer i de funktioner, der i bred forstand bistår dommerne” (Dommerforeningen, 2020: 8). I forlængelse heraf nedsatte justitsministeren i september 2022 et nyt udvalg med til at se på tiltag, der kan forbedre borgernes møde med domstolene og nedbringe sagsbehandlingstiderne hos retterne

Seneste har Danske Regioner og Sygehussamarbejdet lige før jul lancerer en ambitiøs indsats for et stærkere tværfagligt samarbejde, der skal skabe mere tid for medarbejderne og bedre kvalitet for patienterne ved at udvikle nye løsninger og lære af de bedste ideer rundt om i hele landet og brede dem ud til andre afdelinger.

I artiklen skitserer vi rammerne for en ny analysemodel, og vi introducerer, hvordan Time-Driven Activity-Based Costing kan være et egnet redskab, hvis der med udgangspunkt i LEON-princippet skal foretages analyser af omkostningseffektiviteten ved alternative opgaveorganiseringer. Da der vil være situationer, hvor enkelte personalegrupper udgør en knap ressource, vises desuden, hvordan der bør indgå offeromkostninger i beregningen.

Lad os komme videre end valgkampens ukonstruktive diskussioner af om nogen kan reducere administrationsomkostningerne et par procent. Det handler ikke om, hvor mange der er af hver faggruppe, men om hvad det er vi laver – og om vi bruger hinanden bedst muligt. Det kræver faktabaserede analyser – og det kræver en reel diskussion.

Læs artiklen her.