Effektbaserte budsjettmodeller i offentlig sektor

Ny artikel: Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen, Effektbaserte budsjettmodeller i offentlig sektor, Magma, nr. 6 (september), 2018, side 34-42. Effektbasert økonomistyring har begynt å få økt utbredelse i en rekke store velferdsområder i Danmark, og det kreves ny kompetanse for å kunne arbeide med disse modellene. I den siste delen av artikkelen beskriver vi erfaringer innen eldreomsorgsområdet i Odense kommune i Danmark, samt innenfor ortopedisk kirurgi ved Aalborg Universitetshospital.
Skrevet den 31.12.2018
Effektbaserte budsjettmodeller i offentlig sektor

I artiklen Effektbaserte budsjettmodeller i offentlig sektor sættes fokus på de effektbaserede budgetmodeller: Det er viktig at offentlige virksomheter holder budsjettene sine, selv om budsjettoverholdelse ikke er den offentlige sektorens hovedformål.

I de siste årene har det blitt økt fokus på effekten som oppnås av offentlig innsats, og på ressursene som går med i produksjonen. Det har ført til endringer i den økonomiske styringen og i utformingen av ressurstildelingsmodellene.Artikkelen tar utgangspunkt i en produksjonsøkonomisk begrepsramme for den offentlige sektorens aktiviteter, og det argumenteres for at den økonomiske styringen skal fokusere på effekten av aktivitetene.

Mange offentlige tjenester innebærer at det har blitt gjennomført et forløp, eller at en person har mottatt tjenester i en periode. Derfor argumenterer vi for at det heller skal tildeles bevillinger og budsjetter til forløp (f.eks. et behandlingsforløp), enn til enkelte tjenester (f.eks. at det tas en enkelt prøve).

I den siste delen av artikkelen beskriver vi erfaringer innen eldreomsorgsområdet i Odense kommune i Danmark, samt innenfor ortopedisk kirurgi ved Aalborg Universitetshospital. I begge tilfeller er det innført en såkalt Pay for performance-modell, som består av forløpsbaserte tildelinger der en del av bevillingen avhenger av hvilken effekt som oppnås.