Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kurser & foredrag Aktuelle arrangementer Tidligere foredrag og indlæg Tidligere konferencer Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Tidligere foredrag og indlæg (siden opdateres ikke længere)

Per Nikolaj Bukh holder ofte indlæg på konferencer og kurser, ligesom han internt i virksomheder bidrager med oplæg og diskukssion i forbindelse med f.eks. medarbejderkonferencer, bestyrelsesseminarer, direktionsmøder eller arrangementer i forbindelse med konkrete projekter. Indholdet af disse indlæg kan variere meget. Nedenfor er henvist til forskellige indlæg, som er afholdt på åbne arrangementer (der offentliggøres ikke information om interne arrangementer i virksomheder mv.):

   

Den 14. juni 2012 holder Per NIkolaj Bukh indlæg på Ascendis Budgetseminar 2012. Indlægget vil fokusere på udfordring og muligheder for den kommunale økonomistyring. Hvordan udvikles en integreret økonomistyringsmodel, så ledere på alle niveauer kan træffe de rigtig beslutninger? Se programmet her

I efteråret 2011 afvikler COK et 12-dags kursus i design af økonomistyringsmodeller i kommuner. Kursusforløbet er skræddersyet til erfarne økonomikonsulenter, men er lige så relevant for ledende medarbejdere i økonomi- og planlægningsafdelinger mv. For at kunne designe og udvikle kommunens økonomiske styringsmodel kræves der et indgående kendskab til hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer og hvordan de spiller sammen. Det er det, som dette kursus drejer sig om. Kurset  vil give de nødvendige kompetencer til selvstændigt at kunne udvikle og implementere nye former for økonomiske styringsmodeller i kommuner og kommunale virksomheder Per Nikolaj Bukh har medvirket ved udviklingen af kursets indhold og vil fungere som kursusleder. Se programmet her.

Den 7.september 2011 underviser Per Nikolaj Bukh i kurset Balanced Scorecard og Strategikort, som han afvikler for Videre- og Efteruddannelsescentret, Handelshøjskolen i Århus. Kurset omfatter de nyeste nøgleprincipper bag udviklingen af en strategifokuseret organisa­tion ved anvendelse af balanced scorecard og strategikort. Der vises, hvorledes strategi ved hjælp af balanced scorecard kan oversættes til implementerbare planer, hvordan der opnås overensstemmelse og integration mellem or­ganisation og strategi. Kurset er praktisk orienteret og gennemgangen af strategikortlægningsmetoden er baseret på en konkret case. Kurset giver inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen af ny ledelsesrapportering og styring baseret på balanced scorecard, og der opnås indsigt i nyeste metoder og teknikker vedrørende arbejds­metoder og modeller, der kan anvendes til udvikling af balanced scorecard baseret øko­nomistyring.  Se yderligere information på Handelshøjkolens hjemmeside.

Den 10.-11. maj 2011 afholder Per Nikolaj Bukh Masterclass i økonomistyring for kursusvirksomheden MBCE. Kurset afholdes på Hotel Scandic Copenhagen. Blandt temaerne er: Hvad er state-of-the-art indenfor økonomistyring? Hvordan kan teknikkerne bruges i praksis? Hvordan designer man en økonomistyringsmodel? Hvordan får man teknikkerne til at virke? Det er, hvad Master Class i økonomistyring netop drejer sig om. Du vil på dette seminar få kompetencer og værktøjer til at kunne arbejde med design og udvikling af nye økonomistyringsmodeller med særlig fokus på forbedrede metoder til budgetlægning, rapportering og opfølgning. Desuden fokuserer vi særligt på implementering af Activity Based Costing og Balanced Scorecard-baseret økonomistyring. Se programmet her.

Sammen med Bente Bjørnholdt har Per Nikolaj Bukh ansvaret for faget "Regulering og Styring som Ledelsesform" på uddannelsen Master in Public Governance (MPG) på Aalborg Universitet. Faget kan tages som enkeltfag. Undervisningsforløb spænder fra præsentationer af helt konkrete teknikker til udvikling af god og effektiv styring i offentlige organisationer til diskussion af, hvilken rolle styring har i den moderne offentlige sektor, hvilke konsekvenser forskellige styringsformer har, samt af hvordan vi skal forstå styring ud fra en række forskellige perspektiver. Det er formålet, at undervisningen skal give inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen og indførelsen af nye styrings-, ledelses- og rapporteringsmetoder i alle former for offentlige og regulerede virksomheder. Faget har været udbudt i foråret 2010, se fagbeskrivelsen her. Det udbydes igen i foråret 2011. Se yderligere om MPG-uddannelsen her, og download fagbeskrivelse her.

Den 20. januar 2011 holder Per Nikolaj Bukh indlæg på Landbrug & Fødevarers bestyrelsesuddannelse. Se yderligere information her.

Den 11. november 2010 holder Per Nikolaj Bukh indlæg på en Master Class arrangemenret af VIA University College om Styrings som Ledelsesform: Dilemmaer og løsningsmuligheder i de offfentlige virksomhededers økonomimodel. Se programmet her.

Den 17. november 2010 holder Per Nikolaj Bukh indlæg på bestyrelsesuddannelsen arrangeret af Netværk Danmark og rådgivningsvirksomheden Hildebrandt & Brandi. Emnet for Per Nikolaj Bukhs indlæg er Bestyrelsesrapportering: Fra strategi til gennemførelse og opfølgning. Se mere om uddannelsen her 

Vilkårene for og kravene til styring i den offentlige sektor har ændret sig radikalt i de  Nordisk Administrativt Forbund (NAF), DJØF Efteruddannelse og Deloitte indbyder i fællesskab til et gå-hjem-møde den 2. marts 2010. Oplægsholdere er departementschef Claes Nilas, Ministeriet for flygtninge, indvandrer og integration, økonomidirektør Karsten Juncher, SKAT, departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt professor Per Nikolaj Bukh.

Den 23. marts 2010 afholdt Børsen Forum et webforedrag med Per Nikolaj Bukh. Følgende emner var på programmet: Hvor er risikostyringen henne i et scorecard? Hvordan identificeres strategiske risici? Hvordan kommer vi fra tjeklister, procedurer og blinklys til integreret ledelse og strategiarbejde? Kan vi få styr på virksomhedens risici? Hvordan bruges strategikortlægningen? Hvad er forskellen styring af operationelle risici og strategiske risici? Hvordan indgår risikostyring i Strategikortlægning? Hvordan kan et Risk Scorecard se ud? Kan vi undgå 100års stormen og de sorte svaner? Se invitationen her.

COK afholdt i januar 2010 en række debatmøder om fremtidens økonomistyring. Der var indlæg fra blandt andre Per Nikolaj Bukh. Møderne afholdes i Solrød den 12/1, Assens den 13/1, Ikast den 14/1 samt i Randers den 15/1 2010.

Den 6. november 2008 holdt Per Nikolaj Bukh indlæg på konferencen "Personaleledelse 2008" i Aalborg. Titlen for indlægget er "Nye krav til økonomistyring, opgaver og kompetencer i kommuner og regioner": Hvor sker de stor forandringer - fremtidige krav til offentlige ledere i en tid med pres fra både politikere og borgere om højere effektivitet og bedre kvalitet - og ikke mindst skærpede krav til økonomistyringen. Hør bud på, hvad det betyder både for ledernes og medarbejdernes fremtidige opgaver og kompetencer. Yderligere information kan ses her.

Den 19. november 2008 holder Per Nikolaj Bukh key note indlæg på konferencen Controlleren 2008. I sit indlæg "Controlling i fremtiden: Fra nye muligheder til nye krav" vil Per Nikolaj Bukh tage udgangspunkt i de ’nye ’ teknikker, som har vundet frem i den sidste halve snes år. Disse teknikker er nu ved at være almindeligt udbredte, og der er desuden kommet et stigende fokus på præcis, rettidig og relevant økonomisk funderet ledelsesinformation. Konsekvensen er, at økonomistyringen nu for alvor kan blive omdrejningspunktet for den strategiske og driftsmæssige ledelse. Men det betyder også helt nye udfordringer. I sit indlæg vil han desuden vise, hvordan målstyring integreres i strategi- og budgetlægnignsprocesser samt præsentere erfaringer med nye budgetlægningsteknikker. Se programmet her.

Den 12. november 2008 holder CBS og DJØF's Forlag i samarbejde med tidsskrftet Økonomistyring & Informatik debatmøde på CBS. Temaet er: "Controllerfunktionens nye roller og kompetencer – fra teknikdreven til brugerdreven innovation". I takt med samfundets udvikling og vore virksomheders/institutioners nye ledelsesudfordringer og styringsbehov ændres også kravene til økonomistyringens organisation og til controllerfunktionen. Per Nikolaj Bukh holder indlæg på debatmødet. Programmet kan ses her.

Den 22. august 2007 afholder Per Nikolaj Bukh som en del af Aalborg Universitets program for Livslang Læring 2007 et kursus med titlen "Mål- og kontraktstyring i den offentlige sektor med balanced scorecard: Fra metoder og muligheder til dilemmaer og erfaringer". I dette kursus demonstres grundprincipperne i design af mål- og kontraktstyringsmodeller i den offentlige sektor. Præsentationen af metoderne vil blive suppleret med konkrete erfaringer fra offentlige virksomheder herhjemme og i udlandet. Der vil som en del af kurset blive sat fokus på, muligheden for at udvikle balanced scorecard-baseret kontraktstyring samt de generelle incitaments-problemer, der knytter sig hertil.

Den 19.-20. september 2007 holder IBC Euroforum sin store Performance Management-konference. I år har konferencen særlig fokus på brugen af business cases og Professor Per Nikolaj Bukh er ordstyrer på konferencen. I sit åbningsindlæg vil Per Nikolaj Bukh tale om "Performance Management fra værktøjer til ledelse: trends og tendenser" og i et efterfølgende indlæg om "Business casen: Muligheder og erfaringer". Her vil han blandt andet komme ind på business casens ancendelser i forbindelse med mergers & acquisitions, investeringsbeslutninger, strategisk budgetlægning, integration af usikkerhed og scenarier i budgetlægningen, aktivitetsbaseret budgetlægning med Time-Driven Activity Based Costing samt skridtet fra strategikortlægning til strategisk budgettering.

Den 4. oktober 2007 afholdes konferencen "Effektive Supply Chains i en Global Verden - med fokus på leverandørrelationer og økonomistyring" af Teknologisk Institut. Konferencen er den del af InnoLink-projektet, og Per Nikolaj Bukh holder indlæg med titlen Supply Chain costing i en lean forsyningskæde.

Den 6. november 2007 deltager Per Nikolaj Bukh på konferencen 600minutes CFO, hvor han holder Key Note indlæg om Økonomistyring i spændingsfeltet mellem drift og design. Desuden deltager Per Nikolaj Bukh på hele koferencen som facilitator af gruppediskussioner mv.

Den 24. oktober 2007 holder Per Nikolaj Bukh indlæg på Controlerkonferencen 2007, der er arrangeret af IBC Euruforum. I indlægget, der afslutter konferencen vil Per Nikolaj Bukh tale om økonomistyringens udfordringer og muligheder, når der stilles nye krav til fremtidens økonomifunktion og dens controllere. I den forbindelse vil Per Nikolaj Bukh skitsere de nye teknikker og deres muligheder i forhold til omkostningskalkulationer, budgettering og regnskabsanalyser samt strategi og rapportering.

Den 21-22. november 2007 afholder MBCE en årlige konference "Controlleren 2007". Per Nikolaj Bukh holder indlæg om formiddagen den 21. november. Først adresseres fremtidens Fremtidens økonomifunktion – udfordringer og muligheder. Herefter præsenteres principperne i Beyond Budgeting med udgangspunkt i at opfatte dette som en ny styringspakke: Hvad er problemerne med den traditionelle budgetlægning? Skal vi opgive budgettet eller bare blive bedre til det? Hvordan skal vi designe den nye styringspakke? Til sidst skitseres grundprincipperne i Lean Accounting: Hvordan designes økonomistyringen? Hvilke krav stiller en lean produktionsstruktur til økonomistyringen? Hvordan tilpasses standardomkostnings-regnskabet? Hvad er et Value Stream-regnskab og hvordan laves det? Hvordan bidrager økonomistyringen til lean-principperne? Se programmet her. Tilmelding hos MBCE her.

Den 5. december 2007 deltager Per Nikolaj Bukh som gruppediskussionsordstyrer på konferencen 600Minutes Supply Chain, der afholdes af Management Events.

 

Pixart