Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kommunal økonomistyring Activity Based Costing Lean & Lean Accounting InnoLink Benchmarking Offentlig Ledelse Budgettering Videnregnskaber Balanced scorecard Service Management Investor Relations Entreprenørskab Kurser & foredrag Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Lean & Lean Accounting

Både Lean og Lean Accounting har i en del år fået særlig stor udbredelse herhjemme, selvom metoderne og grundprincipperne har været kendt i mange år. Både i de udenlandske litteratur og i flere af de større danske produktionsvirksomheder.

Som en hurtig introduktion til Lean, og forklaringer på hvorfor det har fået den udbredelse det har herhjemme - og i den offentlige sektor i særdeleshed henvises til udsendelsen Apropos på DR P1 den 27. august 2007, hvor Per Nikolaj Bukh var gæst i studier. Indslaget (25 minutter) kan høres her - eller i en kortere version her.

Hvad er Lean?

Lean - eller trimmet produktion - er en produktionsfilosofi, som sigter mod at reducere spild samt øge virksomhedens fleksibilitet blandt andet via inddragelse af medarbejderne, så de engagerer sig i det, de producerer, og i måden, det bliver produceret på. Filosofien blev i 1980’erne udviklet på baggrund af studier af asiatiske virksomheder, hvor især japanske Toyota blev fremhævet som en særdeles effektiv virksomhed. Lean produktion er ikke blot et spørgsmål om at trimme virksomhedens interne aktiviteter, men indebærer også, at underleverandører involveres i arbejdet.

Oprindeligt blev lean produktion udviklet til i automobilbranchen, men er efterhånden blevet udbredt til andre brancher og produktionsstrukturer, herunder servicevirksomheder samt til administrative funktioner og til mange andre områder, f.eks. indenfor den offentlige sektor. Ved introduktionen af principperne for trimmet produktion siges fokus at blive flyttet fra den masseproducerende virksomheds fokus på effektivitet opnået ved høj kapacitetsudnyttelse og store seriestørrelser af standardiserede produkter til eliminering af spild i alle dele af virksomhedens aktiviteter, høje lageromsætningshastigheder, kortest mulig gennemløbstid og produktion så vidt muligt kun efter en faktisk kundeefterspørgsel. Forventningen er så, at lave omkostninger, høj kvalitet og korte leveringstider følger af dette. 

Hvad er Lean Accounting?

Mens begrebet og teknikker i relation til Lean Production, dvs. trimmet produktion, er veludvikledes og i mange år har været praktiseret i forskellige versioner i danske virksomheder, så er introduktionen af Lean Accounting, som en særskilt metode herhjemme især sket på konferencer og via konsulenter siden 2004. I den internationale praktisk orienterede litteratur er teknikkerne mere velkendte ligesom både de ’traditionelle’ nye teknikker som Activity Based Costing, ABC, og de særlige økonomistyringsteknikker orienteret mod trimmede virksomheder er både velbeskrevne i litteraturen og en fast bestanddel i økonomistyringsundervisningen på de fleste danske uddannelser.

Det er vanskeligt præcist af indkredse og afgrænse Lean accounting, som begreb, idet det på den ene side fremstår som en videreførelse af trimmede produktionsprincipper, som den form for økonomistyring, der understøtter dette. Men på den anden side, er lean accounting også nogle forholdsvis velbeskrevne principper for, hvorledes omkostningsfordelingen konkret skal indrettes. Det betyder, at mankan snakke om ”lean financial accounting” og ”Lean budgeting”, som teknikker der sammen med target costing kan tages i brug i lean virksomheder.

Herudover indebærer Lean Accounting, at økonomifunktionen også skal være lean, dvs. udnødvendige transaktioner, rapporter og andre aktiviteter udgør spild, der skal elimineres. Det betyder eksempelvis, at der praktiseres såkaldt ”backflush costing”, som indebærer, at produktionsomkostningerne opgøres ex post med udgangspunkt i det materiale- og timeforbrug der kan konstateres af arbejdssedler og ved en fysisk optælling af lagret Herved forsimples økonomistyringsopgaven i relation til de direkte omkostninger væsentligt, idet der f.eks. ikke registreres transaktioner i forhold til de enkelte flytninger på lageret.

Kursus i Lean Accounting

Per Nikolaj Bukh har afholdt en række kurser i Lean Accounting. Både skræddersyet til enkelte virksomheders specifikke behov og mere bredt orienteret mod deltagere fra mange forskellige offentlige og private virksomheder.

Aktuelt samarbejdes med kursusvirksomheden MBCE om afholdelse af seminarer i Lean Accounting 2-3 gange om året. Seminaret handler blandt andet om, hvad Lean betyder for moderne økonomistyring, hvad Lean Accounting-kritikken af den "almindelige" økonomistyring består af, hvordan økonomistyringen tilpasses til Lean Thinking, hvilke krav Lean stiller til økonomistyringen, hvordan man måler effekten af Lean, når arbejdsgangene samtidig er under ændring, hvor langt vi kommer uden at tilpasse økonomistyringsmodellen, hvilken rolle omkostningsregnskabets har i en Lean organisation, hvordan man konstruerer en Value Stream-costing model, hvordan man kommer fra perioderegnskabet til produktkalkulationen, hvad Time-Driven ABC indebærer og hvordan kan det anvendes i en Lean organisation.

Programmet kan ses her. Se desuden under Aktuelle arrangementer, hvornår det åbne kursus afholdes næste gang.

Yderligere information

Læs interview med Per Nikolaj Bukh om Lean: "Varm luft og sund fornuft" her.

I anmeldelsen af Robert S. Kaplan & Steven R. Anderson’s nye bog Time-Driven Actvity Based Costing, fremhæver Per Nikolaj Bukh, at denne teknik er særlig anvendelig i virksomheder, der er organiseret efter lean-principper. Læs anmeldelsen her.

Per Nikolaj Bukh sætter i en artikel i Uddannelse & Udvikling (nr 2, 22. årgang, 2006) fokus på, hvad lean tilbyder i forhold til andre ledelsesteknikker, og hvilke udfordringer der er i at måle effekten af lean. Læs artiklen her.

Per Nikolaj Bukh har anmeldt bogen "Lean Accounting: Best Practice for Sustainable Integration" i Børsen den 29. juni. Bogen som er redigeret af Joe Stenzel består af en række kapitler, der belyser forskellige aspekter af økonomistyring i lean virksomheder. Læs anmeldelsen her.

Den 18. december 2007 afholdt Per Nikolaj Bukh et webforedrag om Lean Accounting for
Børsen Forum. Foredraget varer en halv time og adresserer, hvad lean accounting er
og hvad det indebærer for økonomistyringens opgaver og design. Det er i en begrænset periode muligt at se foredraget via Internettet. Se foredraget her.

Mediaplanet Norge har i september 2008 udgivet en temaavis om Lean Management. Per Nikolaj Bukh er interviewet om udbredelse af lean i nordiske virksomheder og potentialet i specielt finansielle virksomheder. Desuden deltager Per Nikolaj Bukh i ekspertpanelet der svarer på spørgsmål om Lean. Læs interviewet her og læs eksperpanelets svar her.

De norske kommuner er også begyndet at bruge forbedringsmetoder med inspiration fra Lean. Per Nikolaj Bukh er interviewet i Aftenposten den 30. september 2010. Læs interview her

Ingen andre lande har som Danmark oplevet så stor interesse for Lean, der blandt andet bruges til at skabe større værdi for kunderne gennem smartere produktion og forbedrede administrative arbejdsgange. De seneste fire år har virksomheder i hele Danmark taget Lean-tankegangen til sig i et omfang, som ikke kendes fra andre lande. Populariteten er måske ikke tilfældig, for manglen på arbejdskraft i f.eks. industrivirksomheder har kaldt på optimering, ændrede holdninger og smartere måder at gøre tingene på. Læs interview med Per Nikolaj Bukh i NordJyske den 25. marts 2009. Læs interview her

De norske kommuner er også begyndet at bruge forbedringsmetoder med inspiration fra Lean. Per Nikolaj Bukh er interviewet i Aftenposten den 30. september 2010. Læs interview her.

Pixart