Forside Nyheder Fremtidens Økonomistyring Publikationer Bøger Ledelseshåndbøger Forskningsområder Kommunal økonomistyring Activity Based Costing Lean & Lean Accounting InnoLink Benchmarking Offentlig Ledelse Budgettering Videnregnskaber Balanced scorecard Service Management Investor Relations Entreprenørskab Kurser & foredrag Rådgivning & Udvikling Curriculum Vitae Interviews Kontakt


Udskriv
 

Activity Based Costing

Per Nikolaj Bukh har beskæftiget sig med Activity Based Costing (ABC) siden 1995. Først som rådgiver for forskellige virksomheder (blandt andet i den finansielle sektor), der indførte nye omkostningsfordelingsmodeller baseret på ABC og siden som forfatter til flere bøger og artikler. I forskningsprojektet InnoLink blev der også med ABC og Per Nikolaj Bukh har udviklet systematiske metoder til at indføre ABC i både offentlige og private virksomheder med udgangspunkt i Rapid Prototyping.

Grundlæggende set er Activity Based Costing (ABC, Aktivitetsbaseret omkostningsregnskab) en særlig måde, hvorpå der kan foretages fordeling af indirekte omkostninger (kapacitetsomkostninger, overhead) til f.eks. produkter, kundergrupper eller disktributionskanaler. Bag denne lidt tekniske forklaring gemmer der sig en række mere generelt anvendelige principper for, hvorledes en offentlig eller privat virksomheds økonomistyring kan bygges op.

Som en introduktion til emnet kan disse artikler anbefales:

Bukh, Per Nikolaj & Lars G. Dietrichson. 2010. Omkostningsregnskabets rolle i økonomistyringen. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2004. Activity based costing. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

En kortfattet beskrivelse af emnet findes i den artikel, som Per Nikolaj Bukh har skrevet til Den Store Danske Encyklopædi (udgivet af Gyldendal Leksikon, Gyldendal). Læs artiklen her, eller gå direkte til web-udgaven af encyklopædien.

Som den nyeste version af ABC-modellen har Robert S. Kaplan fra Harvard Business School sammen med Steven Anderson udviklet Time-Driven ABC. De nye aspekter af denne metoder er beskrevet og analyseret i denne artikel:

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Time-Driven ABC: Nemmere og mere effektive ABC-modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Kursus om Actitivity-Based Costing

Lær at udvikle aktivitetsbaseret omkostningsfordeling ved anvendelse af Activity Based Costing.Hvad koster kommunens aktiviteter? Hvordan udvikles en aktivitetsbaseret budgetmodel? Hvordan kalkuleres differentierede takster og kapacitetstakster? Hvordan beregnes enhedspriser? Det er nogle af de spørgsmål, som adresseres på det praktisk orienterede 2-dages kursus, som Per Nikolaj Bukh afholder den 13.-14, november 2017 på Koldingfjord Hotel. 

Hvad er Activity Based Costing

Siden midten af 1980’erne har de såkaldte traditionelle regnskabssystemer været kraftigt kritiseret for ikke at give ledelsen den information, der kræves for at kunne planlægge, styre og træffe beslutninger. De amerikanske kritikere har undervejs samtidig bidraget med forslag til løsningen, nemlig et aktivitetsbaseret omkostnings- eller regnskabssystem, der også herhjemme er blevet kendt under den amerikanske betegnelse Activity Based Costing (ABC).

Udgangspunktet for ABC har været, at virksomheder, der baserer omkostningsregnskabet på traditionelle principper, står derfor over for valget mellem at overvælte de indirekte omkostninger på produkter (eller mere generelt omkostningsobjekter) ved hjælp af en eller flere volumenproportionale fordelingsnøgler – typisk arbejdsløn og/eller maskintid som udtryk for produktionsvolumen – eller helt at undlade fordeling af indirekte omkostninger (et bidragsregnskab) eller måske vælge en mellemform.

Men med stigende kapacitetsomkostninger bliver enhver beslutningstagen uden hensyntagen til påvirkningen heraf mere eller mindre famlende. Og ligeledes kan en fordeling af kapacitetsomkostningerne, der ikke afspejler det reelle kapacitetstræk, ofte være et utilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Det er dette dilemma, der har dannet baggrund for udviklingen af aktivitetsbaserede omkostningsregnskaber.

ABC’s løsning er ganske enkel og intuitiv appellerende, idet der tages udgangspunkt i, at hovedparten af de aktiviteter, der gennemføres i virksomheden, har til formål af sikre produktion og salg af produkter (varer og tjenesteydelse), og derfor bør opfattes som produkt- eller kundeomkostninger. Omkostningerne til aktiviteterne skal derfor henføres til produkterne (de enkelte enheder, produktet eller produktgruppen) henholdsvis kunderne (den enkelte kundeordre, kunden eller kundegruppen) i forhold til deres træk på aktiviteten.

Hermed kan den ABC-baserede omkostningskalkulation eksempelvis påvise, at specielle små-volumen produkter og kunder, der køber specialprodukter i små kvanta, er væsentlig mere ressourcebelastende, end det vil fremgå af et traditionelt fordelingsregnskab eller et simpelt bidragssystem.

Time-Driven ABC

Mange danske virksomheder har indført ABC, men erfaringerne viser også, at ABC ofte udvikler sig til meget komplekse modeller, som ofte ikke indfrier forventningerne.  I lyset af dette er Kaplan & Anderson’s bud på en ny måde at lave ABC-modeller – Time-Driven Actvity Based Costing (TDABC) – meget interessant. Metoden præsenteres som en fremgangsmåde, der både er mere effektiv, dvs. giver bedre modeller, og mere simpel, dvs. kræver færre ressourcer, at indføre.

TDABC baserer sig overordnet set på to fundamentale principper: For det første estimeres det, hvad det koster at udføre virksomhedens centrale processer, og for det andet estimeres det, hvilken kapacitet der kræves for at udføre arbejdet i relation til virksomhedens transaktioner, kunder og produkter. Da kapaciteten oftest måles i tid, betegnes metoden Time-Driven ABC.  Herudover baserer TDABC sig på en ny type fordelingsnøgler, de såkaldte Time Equations, der på en simpel måde opfanger kompleksiteten i de aktiviteter, der udføres, således at det kan undgås at designe modeller med mange aktiviteter.

Se yderliger information her:

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Time-Driven Activity-Based Costing. Anmeldelse af Time-Driven Activity Based Costing, R.S. Kaplan & S. Anderson, Boston, Harvard Business School Press. Børsen den 23. marts 2007

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Time-Driven ABC: Nemmere og mere effektive ABC-modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2006. De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC. Økonomistyring & Informatik. 21(4):335-385.

Bogen Time-Driven Activity-Based Costing (Kaplan & Anderson, 2007) er i maj 2008 blevet oversat til dansk og udgivet på Børsens Forlag med titlen Time-Driven Activity-Based Costing. Per Nikolaj Bukh har skrevet det danske forord til bogen (a translation of the Danish preface by Per Nikolaj Bukh to Kaplan & Anderson's Time-Driven Activity Based Costing can be found here).

Bog: Activity Based Costing

Det er nu omkring 25 år siden de første tanker omkring Activity Based Costing blev bragt frem af nordamerikanske forskere og konsulenter. Allerede i begyndelsen af 1990’erne blev ABC taget op i undervisningen herhjemme på universiteter og handelshøjskoler, og disse nye principper for omkostningsfordeling blev diskuteret i forhold til de danske økonomistyringstraditioner. Det er imidlertid først inden for de seneste 3-5 år, at ABC for alvor er begyndt at vinde indpas i dansk erhvervsliv.

i midten af 2004 udgav Per Nikolaj Bukh i samarbejde med professor Poul Israelsen en ny bog - Activity Based Costing: Dansk Økonomistyring Under Forvandling - som indeholder en omfattende redegørelse for og diskussion af, hvad ABC er. Bogens første kapitel beskriver baggrunden for udviklingen af den aktivitetsbaserede økonomimodel og illustrerer med udgangspunkt i et eksempel nogle af svaghederne ved de såkaldte traditionelle omkostningsregnskaber, som ABC er tiltænkt som afhjælpning af.

Det aktivitetsbaserede omkostningsregnskab kan i første omgang bedst forstås som et »forbedret« ordreregnskab, hvilket vises i kapitel 2, hvori også diskuteres nogle af de potentielle fejlkilder i relation til præcisionen af omkostningsfordelingen, når et aktivitetsbaseret fordelingssystem lægges til grund.

Et hensigtsmæssigt design er naturligvis en grundlæggende forudsætning for en succesfuld implementering, og kapitel 3 redegør for de designvalg, der skal træffes, når et ABC-baseret omkostningsregnskab udvikles. I kapitel 4 diskuteres, hvordan der etableres en såkaldt business case for implementering af et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab, og der redegøres for nogle fald­gruber, man så vidt muligt skal tage højde for allerede i designfasen.

Den danske omkostningsregnskabstradition er, især som følge af inspiration fra Tyskland, langt mere teknisk avanceret end de amerikanske fordelingsregnskaber, som var udbredte i 1980’erne, da ABC blev introduceret. Derfor er en stor del af den danske diskussion omkring ABC foregået med udgangspunkt i de klassiske danske modeller og principper for omkostningsregnskaber. Disse modeller redegøres der kortfattet for i kapitel 5, hvilket giver mulighed for at foretage en status over »state-of-the-art« ABC-teori i forhold hertil, som blandt andet resulterer i et forslag om at supplere den danske modeltankegang med nogle principper inspireret af ABC.

I kapitel 6 diskuteres metoder til identifikation af lønsomhed (ex post) af diverse afsætningsøkonomiske segmenter, dvs. produkter, kunder og distributionskanaler, men med fokus på kombinationer heraf, f.eks. produkter/kunder. Her vises det, at den klassiske hierarkiske dæknings­bidragsanalyse er utilstrækkelig, men at dette også gælder for ABC-modellen i hyppigt forekommende virksomhedssituationer, hvis man holder sig til dens traditionelle hierarkiske strukturering. Kapitlet viser, hvordan modellen kan suppleres, så lønsomhedsidentifikation kan foretages.

Kapitel 7 diskuterer, hvordan et velstruktureret omkostningsregnskab kan understøtte virksomhedens markeds- eller kundeorientering. Emnet er taget op, fordi det er et centralt område i alle virksomheder, og fordi det efter vores vurdering er her, de kommende års udvikling i både økonomistyringsteori og -praksis vil ske.

I kapitel 8, der afslutter bogen, diskuteres kortfattet virksomhedernes succes med ABC og betingelserne herfor. Da ABC internationalt har været benyttet i mange år, har man i udlandet kunnet gennemføre empiriske undersøgelser af dets succes og forudsætninger herfor. Det afsluttende kapitel formidler og diskuterer resultaterne af nogle af de seneste undersøgelser offentliggjort i fagområdets internationale tidsskrifter.

Se yderligere information om bogen her.

Udvalgte publikationer

Bukh, Per Nikolaj & Lars G. Dietrichson. 2010. Omkostningsregnskabets rolle i økonomistyringen. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2007. Time-Driven ABC: Nemmere og mere effektive ABC-modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj. 2006. De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC. Økonomistyring & Informatik. 21(4):335-385.

Bukh, Per Nikolaj. 2005. Optimering af forsyningskæden forudsætter viden om omkostningsstrukturen. DILF Orientering, februar 2005.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2004. Activity based costing. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2004. Activity Based Costing – Dansk økonomistyring under forvandling. København: København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen. 2003. Aktivitetsbaseret økonomistyring – danske virksomheders erfaringer med Activity Based Costing. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bukh, Per Nikolaj. 2003. Design af et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab. I Økonomistyring, Steen Hildebrandt & Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen. 2002. Activity based costing i den offentlige sektor. I Offentlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh & Steen Hildebrandt (ed.) København: Børsens ledelseshåndbøger.

Bukh, Per Nikolaj, Jørn Flohr Nielsen, N. P. Mols & P. B. Olesen. 1999. Ny økonomistyring i finanssektoren: aktivitetsbaserede regnskabssystemer. Økonomistyring & Informatik 14(4):309-329

Tidligere konferencer og kurser

I samarbejde med MBCE arrangerede Per Nikolaj Bukh i 2009 en to-dags konference på Hilton Copenhagen (31. marts + 1. april 2009), hvor Robert S. Kaplan fortalte om Time-Driven ABC med udgangspunkt i den nye bog The Execution Premium. Per Nikolaj Bukh var ordstyrer og der var indlæg fra en række af virksomheder, som er aller længst med udviklingen af en strategiforankret økonomistyring. Indbydelsen kan ses her og brochuren med det fulde program kan downloades her.

Senere på året, den 9.-10. November 2009, var Kaplans medforfatter til bogen Time-Driven ABC, Steve Anderson, inviteret til konferencen CFO Forum. Læs programmet her

Per Nikolaj Bukh underviser ofte i ABC i forskellige sammenhænge. Det kan enten være grundprincipperne eller mere specifikt i implementering af ABC-modelller eller Time-Driven ABC. Eksempelvis afholdt han den 14.-15. april 2008 et to-dags seminar, hvor vi kombinerer en dybdegående diskussion af teorier og metoder med casebaseret undervisning og indlæg fra nogle af de mest interessante ABC-implementeringer herhjemme. Brouchuren vedrørende arrangementet kan downloades her

Øvrig information og links

Erhvervs-ph.d.-studerende Lars Dietrichson og Per Nikolaj Bukh har i samarbejde med Dansk Fjernvarme udviklet en økonomistyringsmodel til brug ved effektivisering og organisationsudvikling. Studerende på den nye cand.merc.økonomistyringslinje skal i 2010 teste modellen i praksis på en række fjernvarmeværker. Projektet er omtalt i en artikel i magasinet Fjernvarmen, september 2010. Faget Økononmistyring med ABC udbydes på Aalborg Universitet i efteråret 2010 og vil være åbent for studerende fra hele landet. Læs artiklen her

Læs interview med Per Nikolaj Bukh Fra Mandag Morgen den 10. februar 2003 om danske virksomheders behov for aktivitetsbaseret omkostningsfordeling her.

Læs interview med Per Nikolaj Bukh i Center For Ledelse´s nyhedsbrev marts 2003 om danske lederes behov for kendskab til Activity Based Costing her.

Bogen Activity Based Costing: Dansk Økonomistyring under forvandlig, som Per Nikolaj Bukh har udgivet sammen med Professor Poul Israelsen er blevet anmeldt i Børsen den 3. september 2004. Læs anmeldelsen her.

Fokus på kunders adfærd
Danske virksomheder skal satse mere på at integrere viden om kundernes adfærd i virksomhedernes samlede strategi. Dette er fremtidsvurderingen fra professor i ledelse og organisation, Per Nikolaj Bukh, fra Handelshøjskolen i Århus. Ifølge Per Nikolaj Bukh peger den nyeste litteratur og eksempler fra amerikanske virksomheder i retning af, at såkaldte event-modeller vil blive fremtiden i dansk erhvervsliv. Modellerne fokuserer på kundernes handlinger, hvor tit de køber, hvad de køber etc. Læs artikel i Berlingske Tidende den 9. september 2003.

Bedre økonomistyring
'ABC-model giver en bedre økonomistyring. Mange virksomheder er ikke gode nok til finde ud af, hvordan omkostningerne skal reduceres. En ny bog fortæller, hvordan det skal gøres. Aktivitetsbaseret omkostningsregnskaber - kaldet ABC - er et begreb, der har fundet vej til virksomheder som TDC og Post Danmark, siger en af forfatterne til bogen, Per Nikolaj Bukh. ABC-modellen betyder, at virksomhederne fordeler omkostningerne efter de aktiviteter, som trækker omkostningerne. Regningen fordeles herefter først på aktiviteter, derefter på de områder, som aktiviteterne er knyttet til.' Læs hele artiklen fra Børsen 15. maj 2003 her.

Danske virksomheders erfaringer
Der er ikke publiceret meget om danske virksomheders erfaringer med ABC, og undervisningen baserer sig derfor ofte på amerikanske eksempler. Derfor har Per Nikolaj Bukh i samarbejde med Poul Israelsen, Aalborg Universitet, forfattet en bogen 'Aktivitetsbaseret Økonomistyring' om danske virksomheders erfaringer med ABC.

Bogen består af erfaringer med ABC fra seks danske virksomheder: Danske Bank, DSB, Milliken Denmark, Novozymes, Post Danmark samt SonionMicrotronic. Fortalt af virksomhederne selv. Herudover beskrives grundelementerne i det aktivitetsbaserede regnskab i et indledende kapitel og til sidst sammenfatter Professor Poul Israelsen og Professor Per Nikolaj Bukh virksomhedernes erfaringer.

Se yderligere information om bogen med danske virksomheders erfaringer her og læs en anmeldelse af bogen som bragt i Børsen, fredag den 27. juni, her. 

Nyhedsbrevet Indblik: Omkostningsreformen er godt i gang
Deloitte Business Business Consulting har i september 2005 udsendt nyhedsbrevet Indblik, der henvender sig den offentlige sektor. Indblik har i dette nummer et tema, som omhandler Omkostningsreformen og her vil du blandt andet kunne læse interview med Per Nikolaj Bukh. Nyhedsbrevet kan downloades her

Pixart